Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

Geografia

Informacje

Celem badań była weryfikacja poglądów dotyczących genezy, właściwości i pozycji systematycznej marszy oraz określenie ich ekologicznej funkcji w siedliskach strefy brzegowej Bałtyku. Mimo stosunkowo licznych badań gleboznawczych prowadzonych w polskiej strefie nadbałtyckiej, gleby te...

Serwis